Deze website gebruikt cookies
×
×
 x 

Winkelwagen is leeg

 

Algemene Voorwaarden voor klanten van Unicorn Sun & Star Sieraden 

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, workshops, sieradenparty’s en overige diensten van Unicorn Sun & Star Sieraden. Door het bezoeken van de website, het plaatsen van een bestelling, afspreken van een workshop of sieradenparty geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Unicorn Sun & Star Sieraden behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Terminologie
  Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Unicorn Sun & Star Sieraden en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Unicorn Sun & Star Sieraden.
  2b. Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.
 3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Recht
  4a Op alle overeenkomsten tussen Unicorn Sun & Star Sieraden en de klant en alle aanbiedingen van Unicorn Sun & Star Sieraden aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
  4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Maastricht, tenzij Unicorn Sun & Star Sieraden ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 5. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Unicorn Sun & Star Sieraden. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Unicorn Sun & Star Sieraden eerst na ontvangst van de betaling. Indien niet binnen 8 dagen, schriftelijk of per mail, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Unicorn Sun & Star Sieraden en afnemer hieraan gebonden. Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Unicorn Sun & Star Sieraden kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per mail overeengekomen.
 6. Correspondentie
  6a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
  6b De klant is verplicht om een emailadres aan Unicorn Sun & Star Sieraden op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Unicorn Sun & Star Sieraden worden doorgegeven op de manier die Unicorn Sun & Star Sieraden voorschrijft.
  6c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
 7. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
  Het auteursrecht op deze website berust bij Unicorn Sun & Star Sieraden of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Unicorn Sun & Star Sieraden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Unicorn Sun & Star Sieraden.
 8. Rechten van derden
  Klant garandeert Unicorn Sun & Star Sieraden dat de opdracht die klant aan Unicorn Sun & Star Sieraden verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.
 9. Unicorn Sun & Star Sieraden Nieuwsbrief
  9a Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de Unicorn Sun & Star Sieraden Nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die elke malen per jaar wordt verstuurd en waarin leuke aanbiedingen en andere nieuwtjes voorbij komen. 
  9b Uitschrijven voor de Unicorn Sun & Star Sieraden Nieuwsbrief kan via een afmeldlink in het magazine.
 10. Betaalwijze:
  Alle bestellingen dienen vooruit betaald te worden. 
  Overboekingen kunnen gedaan worden op de volgende rekening:
  RABOBANK 1394.26.329 t.n.v. A.M.A. van der Mullen te Koningsbosch.
  BIC Nummer:RABONL2U IBAN/SEPA Nummer: NL74RABO0139426329
  Indien de betaling niet binnen 5 werkdagen is bijgeschreven, vervalt de bestelling automatisch. Houd er rekening mee dat een betaling soms een aantal dagen onderweg kan zijn.
 11. Facturen
  11a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
  11b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  11c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
  11d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
 12. Maat- en kleurverschillen
  De producten zijn niet op ware grote afgebeeld. Er kunnen kleine afwijkingen zijn met betrekking tot de maat en/of de kleur. Een dergelijke afwijking geven u géén recht de ontvangst en/of betaling van bestelde producten te weigeren.
 13. Annuleringen Workshop
  Eenmaal geboekt kan een workshop niet kostenloos geannuleerd worden. Wij zijn bij annulering genoodzaakt om 5,00 euro kosten per persoon in rekening te brengen. Er kan uiteraard wel kostenloos een andere datum of locatie worden afgesproken.
 14. Opschorting/stopzetting dienstverlening
  14a Unicorn Sun & Star Sieraden behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  14b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Unicorn Sun & Star Sieraden
  14c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 15. Recht om diensten te weigeren
  Unicorn Sun & Star Sieraden heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
 16. Vrijwaring
  16a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Unicorn Sun & Star Sieraden van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
 17. Wijziging Algemene Voorwaarden
  Unicorn Sun & Star Sieraden is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Unicorn Sun & Star Sieraden is daarvoor afdoende. Het is aan Unicorn Sun & Star Sieraden om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 18. Ontbindende voorwaarden
  Unicorn Sun & Star Sieraden is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  - het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  - klant surseance van betaling aanvraagt;
  - aan klant surseance van betaling verleend is;
  - klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  - Unicorn Sun & Star Sieraden gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  - klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
 19. Disclaimer
  Toepassing van de informatie op de website, facebookpagina en instragram pagina van Unicorn Sun & Star Sieraden / AmberMaan is voor eigen risico. Kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ondersteunend werken maar zijn geen vervangers voor medicatie of enig ander medisch advies. Raadpleeg bij klachten dan ook altijd uw huisarts of specialist.       

  Unicorn Sun & Star Sieraden draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website, aangeschafte producten of workshops.
  Informatie over de inhoud van deze website. Voor alle duidelijkheid wijst Unicorn Sun & Star Sieraden ten aanzien van de website www.unicornsieraden.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Unicorn Sun & Star Sieraden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unicorn Sun & Star Sieraden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Unicorn Sun & Star Sieraden met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Unicorn Sun & Star Sieraden behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Unicorn Sun & Star Sieraden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Unicorn Sun & Star Sieraden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Unicorn Sun & Star Sieraden, welke geen eigendom zijn van Unicorn Sun & Star Sieraden, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Unicorn Sun & Star Sieraden. Hoewel Unicorn Sun & Star Sieraden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Unicorn Sun & Star Sieraden worden onderhouden wordt afgewezen. Unicorn Sun & Star Sieraden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

 

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Unicorn Sun & Star Sieraden 

Alle informatie die Unicorn Sun & Star Sieraden communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email/facebook/instagram alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
Unicorn Sun & Star Sieraden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Unicorn Sun & Star Sieraden verzonden emails. 
Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren en/of aankopen te doen is registratie verplicht. 
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Unicorn Sun & Star Sieraden.
Unicorn Sun & Star Sieraden staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Unicorn Sun & Star Sieraden en/of in andere elektronische communicatie zoals emails en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Unicorn Sun & Star Sieraden kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

×

TOP